فیلم: عمو حسین و آمریکا

شغل من چوپانی بوده است و کار دیگری نداشتم، این را عموحسین می‌گوید. حرفهایش شنیدنی است به خصوص وقتی درباره آمریکا و دشمنی خود با شیطان بزرگ می‌گوید. حرف‌هایی که کاش مسئولین هم بشنوند.