«مکبّر» به مرحله تدوین رسید

مدیر هنری و ادبی سازمان بسیج دانشجویی از مراحل پایانی تولید فیلم کوتاه مکبّر خبر داد.