کلید دروغ کجاست؟

کلید سارا، اگر از ظاهر فریبنده و برخی لحظه‌های بهترش در گذریم فیلمی است که به علت نداشتن مساله جدی برای آدم‌هایش فیلم بی‌هویتی از کار در آمده است. این اساسا از سفارشی بودن کار سر چشمه می‌گیرد و بد‌تر از آن اینکه صاحب اثر باوری به این قصه ندارد و با فرمول می‌خواهد تنها و تنها تماشاگر را در دام احساسات اندازد. احساسات هم حتی در این فیلم از روی تحمیل و بی‌هویتی است.