قانون نظام صنفی ابلاغ شد

بر این اساس، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام « مجمع امور صنفی» به « اتاق اصناف شهرستان» ، نام « مجمع امور صنفی مرکز استان » به « اتاق اصناف مرکز استان » و نام «شورای اصناف کشور » به « اتاق اصناف ایران » تغییر می یابد.