عادت بد مجلس کی درمان خواهد شد؟

عباسعلی کدخدایی در آخرین ماه‌های حضور خود در شورای نگهبان به یکی از مصوبات مجلس چنان واکنش تندی نشان داد که حواشی ناشی از آن در تمدید نشدن حضور کدخدایی در شورا کارآمد دانسته شد. کدخدایی شورای نگهبان را ترک کرد، ولی گویا مجلس عادت خود را ترک نکرده است.