چند درصد جمعیت کشور سیگاری هستند؟

درحال حاضر بيشتر از ۱۵ درصد از جمعيت کشور سيگار مي‌کشند. البته اين‌درصد مانند بسياري از درصد‌ها گاهي مورد ترديد واقع مي‌شود تا جايي که برخي مسئولان مصرف دخانيات در ايران را تا رقم ۱۷ درصد هم مي‌رسانند. براساس اظهارنظرهاي مختلف در اين زمينه مي‌توان تعداد سيگاري‌هاي ايران را۱۱  تا ۱۲ ميليون نفر برآورد کرد.