پلیس زن در ایران؛ قبل و بعد از انقلاب

رییس دانشکده پلیس زن گفت: در ایران پلیس زن متناسب با نیازی که زنان دارند وجود دارد و ذکر می‌شود که 4 درصد از پلیس ما را زنان تشکیل می‌دهند. این تعداد تا به حال نیاز ما را برآورده کرده، اما ممکن است به دلیل نیازهای دیگر مسئولین به این نتیجه برسند که تعداد را بیشتر یا کمتر کنند.