سیر تحول شیطان در نشست «قبیله لعنت»

هشتاد و ششمین نشست از سلسله نشست‌های فرهنگ مهدوی با عنوان «قبیله لعنت: کاهنان معبد جادو» به منظور بررسی سیر تحول عمل شیطان از ابتدای خلقت تا مجامع مخفی برگزار می‌شود.