مصرف انرژی ایرانی‌ها 18 برابر ژاپنی‌ها است

مصرف گاز خانگی به دلیل سرمای شدید هوا در روزهای اخیر گاز رسانی به نیروگاه ها و صنایع عمده کشور را با محدودیت و حتی قطع گاز روبرو کرده است؛ مدیریت مصرف گاز در این دو بخش یک ضرورت است .