جشن دخترانه داعشی‌هادرسالگرد۱۱سپتامبر!

زنان داعشی، سالگرد یازده سپتامبر را به روش مختلفی جشن گرفتند.