پرستوییِ؛ هنرمندی كه هنوز ليلی با اوست

پرويز پرستويي مرد است؛ مرد است كه حاج كاظم را پايين پله‌هاي هواپيمايي كه داشت عباس را به خارج مي‌برد جا نگذاشت. مرد است كه بعد از آژانس همراه با «موميايي»ها به ريش عباس‌ها نخنديد؛ مرد است كه آنقدر در «مرد عوضي» فرو نرفت كه «پاداش سكوت»ش را از دست ماهواره‌ها بگيرد. مرد است كه بجاي رييس بنياد شهيد –كه مشكلات شيميايي‌ها را قبول دارد- دنبال كار يك جانباز افتاده است.