طنز: شکایت بریاني‌های اصفهان از تركان!

دنیا دیده بهتر از ندیده است- راستش را بخواهید این ضرب المثل از بچگی، خیلی به گوشمان خورده بود، اما شاید ارزش و اهمیت آن را تا به حال با این دقت، تحت بررسی و کاوش قرار نداده بودیم…