«لیلةالمبیت» به روایت آیت‌الله مکارم شیرازی

معاویه به خاطر دشمنى خاصى که با امام على (ع‏) داشت، آنقدر از فضیلت ایشان در ماجرای «لیلة المبیت» ناراحت بود که «سمرة بن جندب» را با ۴۰۰ هزار درهم تطمیع کرد تا بگوید آیه ۲۰۷ سوره بقره در شأن ابن‌ملجم است!