لینک‌های خطرناک توییتری

لینک‌های خلاصه شده توییتر می‌توانند یکی از عوامل نا امنی در اینترنت باشند.