24 مؤسسه به مؤسسات قرآنی افزوده شد

دهمین جلسه هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در سال جاری برگزار و طی آن برای 24 مؤسسه موافقت اصولی صادر شد.