۲۱ پرسش‌ مهدوی از کاندیدا

چنانچه شرایط کنونی جهان و به ویژه شرق اسلامی به سوی وقایع ویژه سال‌های قبل از ظهور حضرت موعود مقدس پیش رود، چه شناختی از نقشه کلی الهی درباره وقایع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جغرافیای شیعیان، به استناد روایات مسلم دارید؟