وحدت ملی راه مقابله با نقشه دشمنان

دبیرکل شورای هماهنگی معارضان در خارج سوریه وحدت ملی همه جریان‌های سیاسی در سوریه را راه مقابله با نقشه دشمنان علیه این کشور دانست و تاکید کرد که توقف خشونت خواسته همه سوری‌ها اعم از دولت و معارضان است.