بایسته‌های رئیس‌جمهور مطلوب

اما از آنجایی که مبانی نظام فکری جمهوری اسلامی به سرعت در حال گسترش است ، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی ، مساله ای است که همواره مورد توجه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده و به هم دلیل در مقاطع مختلف ، شرایطی را به عنوان ویژگیهای مورد انتظار خود از روسای جمهور اعلام کرده اند…