فناوری اطلاعات در ارتباطات توسعه

در شماره فروردین‌ماه این ماهنامه، مقالات «نقش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در رقابت بین رسانه‌های مدرن و سنتی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباطات توسعه»، «تأثیر فناوری نوین در مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای» و «مدیریت رسانه‌های آموزشی: تغییر رفتار یادگیرندگان از طریق تکنولوژی رسانه‌ای» منتشر شده است.

مدیریت رسانه به شماره هشتم رسید

شماره 8 ماهنامه مدیریت رسانه به عنوان ویژه نامه نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه در 100 صفحه به مدیرمسئولی مهدی قمصریان و سردبیری قاسم صفایی‌نژاد منتشر شد.

اقتصاد رسانه‌ها بررسی شد

شماره 4 و 5 ماهنامه مدیریت رسانه در 100 صفحه منتشر شد که در این شماره موضوع «اقتصاد رسانه» مورد توجه قرار گرفته است.

مساله فیس‌بوک مساله‌ساز در مدیریت رسانه

سرمقاله این شماره ماهنامه با عنوان «مساله فیس بوکِ مساله ساز» به قلم فرشاد مهدی پور نگاشته شده و به برخی موضوعات درباره مباحث اخیر درباره رفع فیلتر این شبکه اجتماعی پرداخته شده است.