چرا مبلغان سعودی علیه اسرائیل حکم جهاد نمی‌دهند؟

پرسشی که درباره مبلغان سعودی مطرح است این است که چرا آنها به جای دعوت به کشتار و قتل در سوریه جوانان را به روی آوردن به علم، کسب و کار و ازدواج تشویق نمی کنند، و همچنین پرسش تعجب انگیز دیگری نیز مطرح است و آن اینکه چرا آنها که خود را «عالم» می دانند علیه رژیم صهیونیستی جهاد صادر نمی کنند.