عربستان نیروی نظامی‌مشترک تشکیل می‌دهد

شاهزاده متعب بن عبدالله، رئیس گارد ملی عربستان گفت: یک واحد هماهنگ و متحد با حدود 100 هزار نیروی نظامی تشکیل می‌شود. امیدوارم این اتفاق بزودی رخ دهد و گارد ملی برای هر درخواستی آماده است.