تهیه گزارش اختلاس با جزئیات بیشتر برای رهبر و رئیس‌جمهور

فاضل موسوی با اشاره به قرائت گزارش كميسيون اصل 90 از فساد بانكی اخير در صحن علني مجلس گفته است: اين گزارش در سه سطح تهيه شده بود كه يك سطح آن در صحن علنی مجلس قرائت شد و سطوح ديگر آن به مقام معظم رهبری و رئيس جمهور تقديم خواهد شد.