5 فعال قرآنی شهر تهران تجلیل می شوند

بیست و هشتمین مجمع قرآنیان شهر تهران، چهارشنبه به میزبانی مدیریت فرهنگی هنری منطقه چهارده برگزار و از 5 فعال قرآنی تجلیل می شود.