از سئول تا کابل؛ «الشعب یرید العوده الی‌ فلسطین»

امسال تمرکز مجموعه فعالیت های صورت گرفته بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطنشان خواهد بود و از این رو شعار مشترک تمامی اقدامات در حال انجام در سرتاسر دنیا از سوی کمپین جهانی بازگشت به فلسطین: “مردم بازگشت به فلسطین را خواستار هستند” (الشعب یرید العوده الی فلسطین) تعیین شده است.