فتنه‌گران منتظر فرصتند

مدیر مجموعه فرهنگی سیدالشهدا مسجد مفتخر گفت: فتنه سرانی دارد حالا من نمی‌خواهم بگویم بانیان فتنه 88 حتماً نیروی مستقیم انگلیس و یا آمریکا هستند ولی این اصل مشهود است که بالاخره در وادی مقام و شهرت اینها نفسشان پاک نبود.