تولید قطعه «از فتح مکه تا خرمشهر»

مجید ناظم‌پور گفت:من با زبان عربی آشنایی دارم و دوست دارم به این نکته اشاره کنم که کلمه اسلام برگرفته از کلمه سلام است و سلام در زبان عربی به معنای صلح و دوستی است.