نامه اوباما تایید درماندگی آمریکاست

محافل سیاسی و رسانه‌ای در آمریکا و غرب نامه اوباما به رهبر ایران را نشانه ضعف و اضطراب و نیاز دولت آمریکا ارزیابی می‌کنند.