تنها به رسانه کتاب نباید اکتفا کرد

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تنها به رسانه کتاب نباید اکتفا کرد، گفت: در کنار کتاب، رسانه‌های دیگر مانند فیلم آموزشی و محتواهای الکترونیکی، رسانه‌های متنوعی هستند.