انتخابات تنها جایی که روستایی می‌تواند حرفش را بزند

البته به نظر من رسانه ملی ما هم در این محرومیت مقصر است. چرا که فقط در زمان انتخابات است که ما روستایی را نشان می‌دهیم. دوربین را به روستاها می‌بریم. آنها را مسخره نمی‌کنیم. بعد از انتخابات رها می‌کنیم و دوباره زندگی شهرنشینی و سریال‌های عشق و عاشقی را نشان می‌دهیم که دو نفر عاشق یک نفر می‌شوند یکی بچه پررو و یکی بچه پولدار و از این داستان ها.