جدایی دین از سیاست را یهودیان تبلیغ ممی‌کند

در این فیلم‌ها نشان داده می‌شود که شیطان پیروز می‌شود و در واقع در جنگ غرب و شرق پیروز نهایی غرب و آمریکاست و آنها هستند که صلح را در جهان برقرار می‌کنند. در واقع یهودیت و صهیونیسم از ابتدای شکل‌گیری در مقابل تمام ادیان ایستاده‌اند و یافته‌های تاریخی این را به وضوح نشان می‌دهد.