شرح وظایف دفتر مجامع وسیع است

مدیر کل دفتر مجامع، تشکل‌های فرهنگی ارشاد با اشاره به ادامه برنامه‌های دفتر با قوت گفت: پیرامون جایزه جهانی دیدگاهی وجود دارد که باعث می‌شود با معاون فرهنگی ارشاد پیرامون معرفی دبیر تعاملی صورت گیرد.