دبیر هیئت دولت منصوب شد

اسحاق جهانگیری،محسن حاجی میرزایی را به سمت دبیر هیئت دولت منصوب کرد.