تاراج آثار باستانی‌ايران توسط اسرائیلی‌ها

همزمان با سالروز تسخير سفارت اسرائيل موسسه نور قدس جوان سندي از جنايات اسرائيلي ها در زمان حضورشان در ايران را منتشر مي نمايد. یکی از نتایج حضور اسرائیلی ها در ایران تاراج میراث ملی ایران بود و جالب این است که این مساله در دوره حکومت باستان پرست پلهوی اتفاق می افتاد. آثار باستاني […]