مشاور فرهنگی آموزش و پرورش تعیین شد

طی حکمی از سوی علی اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش وپرورش، محسن چینی فروشان به عنوان مشاور فرهنگی وزارت آموزش وپرورش منصوب شد .