دانشگاه صنعتی اصفهان به کدام سو می‌رود

عملكرد دانشگاه صنعتي اصفهان در يك سال گذشته حواشي زيادي را به دنبال داشته كه پاي بعضي از آنها به رسانه ها نيز باز شده است. آخرين مورد از اين دست نامه ها، نامه انتقادآميز شديدالحني بود كه اخيرا و به بهانه سفر دولت به استان اصفهان از رسانه ها سر درآورد.