عکس: زمانی که کارگردان «ارمغان تاریکی» بازیگر تئاتر بود

یکی از افراد مستعد و فعال گروه آقای جلیل سامان بودند. برادرش در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شهید شد. خود ایشان در جبهه فرهنگی وارد شد و اثرات بسیار مثبتی برای جامعه به ارمغان آوردند. بعد از اتمام دبیرستان چون اغلب افراد گروه به دانشگاه راه یافتند، دیگر گروه باقی نماند. یکی از اعضاء گروه نیز در جبهه به شهادت رسید (شهید حاجی باقری)