در تشییع فاطمه کجا بودیم؟

دیروز بر حسب وظیفه اسلامی و انسانی وارد قضیه بوسنی شدیم. شهید و مجروح دادیم و آنگاه که لازم شد بازسازی وکار فرهنگی کردیم.به بیانی آن روز بذرمودت و اخوت در کشتزار حاصلخیز ملتی کاشتیم که قدر شناس و ممنون‌اند واین قدر شناسی را نشان داده‌اند. اما امروز تداوم در مسیر رفته وهمدردی و همراهی با ملتی که ما را از خود می دانند واجب است.