پدر جانباز شهید طاهرزاده درگذشت

مقام معظم رهبری در سال 80 و در جریان سفر به اصفهان، به منزل ایشان رفته و با وی و جانباز شهید محمدتقی طاهرزاده دیدار کرد.