انقلاب و فضای‌مجازی یا انقلاب در فضای مجازی؟

بنابراین رویکرد راهبردی در تبیین رابطه انقلاب اسلامی با فضای مجازی و دیگر رسانه‌های مدرن، باید به دنبال تعیین جایگاه تمدنی شبکه‌های حقیقی اسلام در فراگرد ارتباط و هدایت اراده‌های مردم در شرایط امروز جهان باشد؛ در شرایطی که تمدن مادی در بسیاری از امور زندگی بشر نفوذ کرده و تمدن برآمده از انقلاب اسلامی، در میان‌مدت، چاره‌ای جز تعریف نوع همزیستی خود با ارکان و محصولات این تمدن ندارد.

جایگاه دفاع‌مقدس در فرآیند تحقق اهداف انقلاب

با این بیان می توان مدعی شد یکی از کارکردهای ویژه دفاع مقدس، الگودهی تجربه زندگی مومنانه آن دوران، برای ساخت جامعه نمونه اسلامی است؛ بخصوص اینکه نظام اسلامی در مقطع کنونی به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان هدف کوتاه مدت در درون هدف بزرگ جامعه سازی اسلامی است.