۶ کاندیدای ریاست دانشگاه تهران

رحیمیان از دانشکده فنی، حسینی از دانشکده دامپزشکی، موسوی معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، امید سرپرست دانشگاه تهران، نیلی‌احمدآبادی از دانشکده فنی و کمره‌ای نیز از دانشکده فنی دانشگاه تهران 6 کاندیدای ریاست این دانشگاه هستند.

امید جانشین خواجه‌سروی شد

امید معاون مالی‌واداری با حفظ سمت به عنوان جانشین خواجه‌سروی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم شد.