آرمان نسل اولی‌ها در شعری نسل سومی‌

محمدحسین انصاری‌نژاد در قصیده‌ای با عنوان «آمریکا» احساس و آرمان‌های نسل سوم انقلاب را به تصویر کشیده است. او با استفاده از واژگان نشان می‌دهد که نسل سوم مانند نسل اول انقلاب پایبند به ارزش‌ها است.

شعر:مرگت به بستر مبادا، این مرگ کوچک گناه است

در دستت امشب مبادا، سنگ از فلاخن بیفتد | زین سنگ‌ها باید آتش، بر جان دشمن بیفتد || از خوان هشتم گذر کن ،آن سو شغاد ایستاده | نگذار ناگاه در چاه، نعش تهمتن بیفتد