برنامه ششم فرصتی برای شورای عالی فضای مجازی

لازم به توضیح است که تغییر پارادایم حکمرانی به‌حکمرانی مجازی چیزی بسیار فراتر و گسترده‌تر از مفاهیمی چون دولت الکترونیک است. بی‌گمان توجه صرف به الکترونیک کردن خدمات دولتی بدون نگاه فرا قوه‌ای و بدون توجه به زیرساخت‌های قانونی و حاکمیتی و تغییر نگاه مدیریتی به فضای مجازی و عدم تعریف نقش مردم و توجه به سواد مجازی، تنها در ارائه خدماتی ناقص، پیچیده و تا حدودی کارگشا خلاصه خواهد شد.

چرا دکتر قالیباف؟

قالیباف به جای ایجاد ساختار های موازی نظارتی که خود می تواند در تشدید فساد و کاهش بهره وری یک نظام اداری موثر باشد با بهره گیری از نظارت مردمی بدون افزایش قابل توجه نیروی انسانی و ساختاری، شبکه ای نامحسوس به تعداد تمام شهروندان ایجاد کرده است. 137 شهرداری و 197 نیروی انتظامی از این دست است.