شرایط و لوازم تعامل سازنده با شرکت‌های خارجی در صنعت نفت

تنها منعی که ما الان به لحاظ قانونی داریم این است که مالکیت نباید منتقل شود و دیگر بر اساس منافع ملی هر مدل قراردادی که در این چارچوب باشد قابلیت انعقاد دارد.