چیست آیا خون بهای دست تو؟

اشعار عاشورایی محمدصادق رحمانی (رحمانیان) با وجود اندک بودن ولی خلاقانه و زیباست.