هدف واقعی روزعاشورا برای مردم معرفی شود

یکی از مراجع تقلید گفت: حضور مردم در مجالس عزاداری به تنهایی کافی نیست بلکه هدف از حضور در مجالس عزدارای آگاهی از هدف و رسالت امام حسین (ع) در روز عاشورا و ادامه دادن راه ایشان است.