ترویج انقلاب مخملی با هیجان هان کاذب

این بازی ها طوری طراحی شده بود که بازیکن خود را به شکل انقلابی و حامل ارزش های لیبرال دموکراسی تصور کند برای آزادی لیبرالیستی مجاهده می کند و در عین حال علائم و نشانه هایی از روحیه انقلابی مثل چکش، ابزار مبارزاتی که علائم جنبش های سرخ و کمونیستی بود در این بازی ها جای داده می شد و فرد مرحله به مرحله بازی می کرد تا بتواند قدرت حاکم را از بین ببرد .