سرپرست بازرسی کل امور بانک منصوب شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی حکمی، محمدکاظم اسدیان کوهستانی را به عنوان سرپرست بازرسی کل امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد.