سایه سنگین تکرار در برنامه‌های تحویل سال

برنامه‌های ویژه تحویل سال، امسال نه تنها برگ برنده‌ای نداشتند، بلکه همه هرآنچه داشتند را هم مشابه هم رو کردند.

3 کتاب جدید در زمینه «سبک زندگی قرآنی»

مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از شهریورماه تاکنون 3 کتاب در زمینه سبک زندگی قرآنی منتشر کرده است.