یک جنگ جهانی علیه ادبیات مقاومت

یک رمان‌نویس لبنانی با اشاره به تاثیر مقاومت اسلامی لبنان بر زبان عربی، گفت: امروز اگر تو ادیب مقاومت باشی مورد حمله قرار می‌گیری چرا که امروزه ما در دوران فروش وجدان‌ها و قلم‌ها هستیم.