سعید مرتضوی خودش از خودش دفاع می‌کند

وکیل سعید مرتضوی گفت: سعید مرتضوی در جلسه محاکمه پرونده کهریزک وکیل مدافع ندارد و شخصا دفاع را برعهده می‌گیرد.